Komora procjenitelja Crne Gore (KPCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me), Institutom internih revizora Crne Gore (www.iircg.co.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  uspješno je organizovala Seminar na temu:

MSFI 13-MJERENJE FER VRIJEDNOSTI: PRIMJENA STANDARDA ZA PROCJENU FER VRIJEDNOSTI KOD FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

10 CPE

Seminar je organizovan u sali P9 Univerziteta Mediteran na Starom Aerodromu (kompjuterska sala na prizemlju), na način što smo ONLINE prenosili predavanje profesora dr Zorana Petrovica, koji se uživo javio iz Beograda.

Na ovaj korak smo se odlučili usljed pandemije Korona virusa, a svaki polaznik je imao mogućnost da nesmetano prati nastavu uzivo sa bilo koje druge lokacije (od kuce, posla…) i da postavlja pitanja predavaču (nakon završetka svakog bloka predavanja).

Cjelokupni video zapisi ovog predavanja ali i svih ostalih, prethodnih/budućih, predavanja sa prezentacijama predavača (u organizaciji KPCG) dostupni su našem članstvu putem DLS platforme ( http://dls-cg.com/login/index.php ), a u skladu sa Odlukom o KPCG članarinama. Korisnici Premium članarina video i materijale sa predavanja, mogu pogledati na DLS platformi u okviru  VIDEO BAZA SKUPOVA U ORGANIZACIJI KPCG, dok korisnici osnovne članarine materijale mogu pogledati i preuzeti u okviru MATERIJALA SA KPCG SKUPOVA.

Teme koje su obrađene na seminaru:

 MSFI koji zahtijevaju vrednovanje sredstava i obaveza po fer vrijednosti

MSFI 13 Odmjeravanje fer vrijednosti

 •  djelokrug MSFI 13
 • opšti pristup utvrđivanju fer vrijednosti
 • identifikovanje sredstava i obaveza za koje se utvrđuje fer vrijednost
 • identifikovanje redovne transakcije
 • identifikovanje učesnika na tržištu
 • tržišna cijenu, troškovi transakcije i troškovi transporta
 • određivanje fer vrijednosti nefinansijskih sredstava
 Pauza

 MSFI 13 Odmjeravanje fer vrijednosti

 

 • inpute za tehnike procjene fer vrijednosti
 • tehnike procjene fer vrijednosti
 • primjena MSFI 13 pri procjeni obaveza i instrumenata sopstvenog kapitala subjekta
 • primjena MSFI 13 za procjenu fer vrijednosti finansijskih sredstava i finansijskih obaveza sa kompenzirajućim pozicijama tržišnih rizika ili kreditnog rizika druge ugovorne strane
 • procjenjivanje fer vrijednosti kada obim ili nivo aktivnosti vezan za sredstvo ili obavezu značajno opadne
 • korišćenje kotiranih cijena koje obezbjeđuju treće strane i identifikovanje neredovnih transakcija.

 

 Pauza

 Specifični zahtjevi drugih MSFI u vezi sa procjenjivanjem fer vrijednosti

Objelodanjivanja u vezi sa fer vrijednostima sredstava i obaveza

PODACI O PREDAVAČU:

Prof. dr Zoran Petrović, ovlašćeni procjenitelj

Redovni profesor, predaje na katedri za Računovodstvo i reviziju Univerziteta Singidunum u Beogradu i Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu na katedri za računovodstvo i reviziju.

Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti računovodstva i revizije i preko 15 knjiga iz tih oblasti.

Radi i kao konsultant u oblasti računovodstva u konsultantskoj kući „Informativno poslovni centar – IPC“ iz Beograda. Sproveo je veći broj obuka u oblasti računovodstva i primjene MSFI u okviru dugogodišnjeg obrazovanja računovođa, revizora i poreznika.