Komora procjenitelja Crne Gore (KPCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me), Institutom internih revizora Crne Gore (www.iircg.co.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizuje Savjetovanje na temu:

UTVRĐIVANJE IZNOSA PRAVIČNE NAKNADE PO OSNOVU EKSPROPRIJACIJE NEPOKRETNOSTI

10 CPE

Teme koje će biti obrađene na savjetovanju:

  • Osvrt na Zakon o eksproprijaciji s posebnim naglaskom na utvrđivanje pravične naknade, a u vezi sa članom 43. Zakona o državnoj imovini;
  • Pojam procjene naknade za izuzete nekretnine;
  • Primjena tržišnih modela za procjenu naknade tržišne vrijednosti;
  • Korisno svojstvo nekretnine;
  • Utvrđivanje obilježja koja utiču na vrijednost nekretnine primjenom načela prethodnog učinka;
  • Naknada za gubitak prava svojine-obračun;
  • Naknada za posljedične gubitke-obračun;
  • Naknada za posljedične dobitke-obračun;
  • Primjeri procjene naknade za izuzete nekretnine;
  • Diskusija.

Savjetovanje će biti organizovano 20. novembra 2020. godine na Univerzitetu Mediteran na Starom Aerodromu, Podgorica, sa početkom u 10:00 časova.

 

Napomena:

 

Ukoliko dođe do pogoršanja situacije sa virusom Kovid 19, savjetovanje će biti održano na Univerzitetu Mediteran na način što bismo prenosili online-uživo predavanje putem video projektora sa ozvučenjem, pri čemu bi kandidati mogli da gledaju sve prezentacije koje predavač otvara na svom kompjuteru i da pritom vide predavača uživo. Takođe, ukoliko ne budete u mogućnosti da prisustvujete, kompletno predavanje ćete moći da pratite putem ekrana sa svog komjutera/lap-topa ili telefona, pri čemu bi pratili uživo predavača i njegove slajdove u realnom vremenu. Takođe, kandidati će moći uživo da postavljaju pitanja predavaču nakon svakog bloka predavanja.

Cjelokupni video zapisi ovog predavanja ali i svih ostalih, prethodnih/budućih, predavanja sa prezentacijama predavača (u organizaciji KPCG) dostupni su našem članstvu putem DLS platforme ( http://dls-cg.com/login/index.php ), a u skladu sa Odlukom o KPCG članarinama. Korisnici Premium članarina video i materijale sa predavanja, mogu pogledati na DLS platformi u okviru  VIDEO BAZA SKUPOVA U ORGANIZACIJI KPCG, dok korisnici osnovne članarine materijale mogu pogledati i preuzeti u okviru MATERIJALA SA KPCG SKUPOVA.

PODACI O PREDAVAČU:

Branimir Majčica, mag. zemljišnog menadžmenta (MSc. Land Management and Land Tenure)

Ured grada Zagreba za imovinsko-pravne poslove, koji se bavi eksproprijacijom, denacionalizacijom i procjenom vrijednosti nekretnina

Živi i radi u Zagrebu. Rođen je 1973. godine u Požegi u Hrvatskoj. Završio je italijansku osnovnu školu „Galileo Galilei“ u Umagu u Hrvatskoj i 10. prirodno-matematičku gimnaziju „Ivan Supek“ u Zagrebu. Diplomirao je 1999. na Geodetskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, a 2005. godine magistrirao zemljišnu upravu na Tehničkom univerzitetu u Minhenu (TUM), odsjek za upravljanje zemljištem i ruralni razvoj. Državni stručni ispit položio je 2003. godine.

Nakon studija geodezije radi u upravnim tijelima grada Zagreba vezanim za upravljanje i raspolaganje nekretninama, od denacionalizacije, eksproprijacije i registracije do procjene, zakupa i prodaje nekretnina. Od 2020. godine raspoređen je u Gradsku kancelariju za imovinsko-pravne poslove na mjesto višeg stručnog savjetnika šefa za procjenu vrijednosti nepokretnosti. Od 2008. do 2015. godine organizovao je studijske posjete gradskim upravama Berlina, Beča, Minhena i Dizeldorfa na temu uređenja zemljišta, administracije zemljišta i procjene nekretnina.

Autor je prvog propisa Grada Zagreba na području vrednovanja nekretnina iz 2012. godine, a organizovao je i prvu gradsku Službu za vrednovanje nekretnina. Tokom 2014. i 2015. godine intenzivno je sarađivao sa nosiocima izrade Zakona o vrednovanju nepokretnosti, Pravilnika o metodama vrednovanja nepokretnosti i Pravilnika o informacionom sistemu tržišta nekretnina, sve po uzoru na njemački model. Tokom 2018. i 2019. godine radio je na projektima za izradu početnog stanja plana približnih vrijednosti zemljišta na teritoriji Republike Hrvatske u okviru Informacionog sistema tržišta nekretnina eNekretnine.

Počasni je član Politehničkog društva stručnjaka i procjenitelja Tehničkog univerziteta u Zagrebu. Predavač je na seminarima iz oblasti procjene vrijednosti nekretnina i autor niza stručnih članaka. Tečno govori italijanski i engleski jezik i aktivno govori nemački.		

Kotizacija za učestvovanje na savjetovanju iznosi:

*za prijave do 01.11.2020. godine
-50,00 € - za članove KPCG i IIRCG
-80,00 € - za ostale zainteresovane

*nakon 01.11.2020. godine:
-80,00 € - za članove KPCG i IIRCG
-100,00 € - za ostale zainteresovane