ČLANOVI NAŠEG STRUČNOG TIMA-KONSULTANTI


   

PROF. DR ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ, OVLAŠĆENI PROCJENITELJ NEKRETNINA, POSTOJENJA I OPREME, BIZNISA, LICENCIRANI REVIZOR MINISTARSTVA FINANSIJA CG

CRNA GORA

Ovlašćeni je procjenitelj kod više poslovnih banaka Crne Gore; Ovlašćeni je procjenitelj Vladine Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Crne Gore, Ovlašćeni je procjenitelj Komore Procjenitelja Crne Gore, Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija, vanredan je profesor na Univerzitetu Singidunum Beograd- Poslovni fakultet Valjevo, osnivač je i glavni partner kompanije "HLB Mont Audit" doo iz Podgorice sa više od 30 godina iskustva iz oblasti revizije, računovodstva, konsaltinga i povezanih usluga. Ovlašćeni je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore), Ovlašćeni je interni revizor kod Instituta internih revizora Crne Gore, Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC), Predsjednik je UO Instituta internih revizora Crne Gore (IIA Montenegro-član IIA i ECIIA Brisel). Organizovao je i predavao na više konferencija, seminara i radionica ispred Instituta internih revizora Crne Gore te crnogorskog Udruženja radnika računovodstvene i finansijske struke. Autor je više priručnika, naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.


   

PROF. DR MILOŠ KNEŽEVIĆ, DIPL. INŽ. GRAĐ

DEKAN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA PODGORICA

CRNA GORA

Dr Miloš KNEŽEVIĆ, vanredni profesor, rođen je 25. novembra 1965. godine u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu matematičkog smjera, završio je u Nikšiću 1984. godine, a Građevinski fakultet u Podgorici, 1992. godine. Magistrirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2001. godine, a 2005. godine je doktorirao na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, iz oblasti menadžmenta u građevinarstvu.

Od decembra 2005. do avgusta 2010. godine radio je kao prodekan za finansije na Građevinskom fakultetu i direktor Instituta za građevinarstvo. Za vanrednog profesora Univerziteta Crne Gore izabran je 2010. godine, za predmete Upravljanje projektima na konstruktivnom, saobraćajnom i hidrotehničkom smjeru. Od avgusta 2010. godine obavlja funkciju dekana Građevinskog fakulteta. Član je Odbora direktora Project-Consulting-a od 2008. godine i predsjednik Izvršnog odbora strukovne komore građevinskih inženjera, kao i Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore, od 2009. godine.


   

DOC. DR SLAVKO RAKOČEVIĆ, OVLAŠĆENI PROCJENITELJ NEKRETNINA, POSTOJENJA I OPREME, BIZNISA, LICENCIRANI REVIZOR MINISTARSTVA FINANSIJA CG, LICENCIRANI DRŽAVNI REVIZOR KOD DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE CRNE GORE

CRNA GORA

Predsjednik je Upravnog odbora Komore procjenitelja Crne gore; Ovlašćeni je procjenitelj kod više poslovnih banaka Crne Gore; Ovlašćeni je procjenjivač Komore Procjenitelja Crne Gore, Licencirani je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore), Licencirani je Državni revizor (Licenca Državne Revizorske Institucijen Crne Gore).

Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija, član je revizorskog tima kompanije "HLB Mont Audit" doo iz Podgorice, prethodni je član Global IIA Radne Grupe za formiranje nacionalnih IIA Institua širom svijeta i Odbora za reviziju evropske Konfederacije instituta internih revizora (ECIIA) Brisel,

Predsjednik je Instituta internih revizora Crne Gore;

posjeduje Međunarodni sertifikat eksperata za pružanje usluga uvjeravanja u kvalitet upravljanja rizicima (CRMA); Sertifikovan je eksterni ocjenjivač interne revizije (sertifikat IIRCG u saradnji sa Global IIA); Ovlašćeni je interni revizor, Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC).


   

PROF DR MILAN LAKIĆEVIĆ, OVLAŠĆENI PROCJENITELJ

CRNA GORA

 • Doktorske studije, Ekonomski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore, 2007. godine.

  Izvodio nastavu iz: Poslovne statistike (Fakultet za turizam i hotelijerstvo), Računovodstvo finansijskih institucija, Preduzetničke finansije, Korporativna analiza i kontrola, Analize poslovanja i Revizije i kontrole (Ekonomski fakultet Podgorica – osnovne studije)

  • Studije menadžmenta: Biznis analiza, Kontrola i revizija, Finansijska tržišta, Postdiploma akademske magistarske studije: Korporativne finansije, Finansijska tržišta, Finansijski menadžment u obrazovanju. Primijenjene posdiplomske studije: Evaluacija preduzeća

  • Predavač po pozivu na postdiplomskim studijama Ekonomskoh fakulteta u Banja Luci – smjer Finansijski menadžment i Finansijsko upravljanje

  • Članstvo u profesionalnim organizacijama, asocijacijama:

   • Član Ester Economic Association SAD
   • Član Udruženja procjenivača Crne Gore
   • Član Naučnog društva ekonomista Srbije
   • Član Odbora za edukaciju i obuku Instituta internih revizora Crne Gore
   • Predsjednik odbora za reviziju A.D. Elektroprivreda Crne Gore Nikšić

   

Zvonimir Petrović, ASA, Ovlašćeni procjenitelj biznisa i kapitala

SRBIJA

Regionalni je Direktor Sektora usluga procjena, nadležan za Srbiju, Crnu Goru, BiH-kod revizorske kompanije BDO Beograd.

Međunarodno je sertifikovani procjenitelj od strane Udruženja sertifikovanih procjenitelja Amerike (ASA).

Ovlašćeni procjenitelj biznisa i kapitala ispred Komore procjenitelja Crne Gore a po osnovu obuke koju je pohadjao u organizaciji Nacionalnog Udruženja procjenitelja Srbije (NUPS) i Udruženja procjenitelja Rumunije (ANEVAR).


 

 

ANDRIJA PAVLIĆEVIĆ, DIPL. INŽ. GRAĐ

CRNA GORA

Posjeduje više od 36 godina radnog iskustva na poslovima:

 • -operative (izvođenja radova);

 • -projektovanja stambenih, društvenih i industrijskih objekata;

 • -procjene vrijednosti nepokretne imovine (sertifikat Udruženja nezavisnih procjenjivača Crne Gore) za potrebe Banaka, Privrednog suda, Ekonomskog fakulteta, Budvanske Rivijere, Brodogradilišta Bijela, “13 Jul“ AD Plantaža, Jadranske plovidbe Bar, Južnog Jadrana Herceg Novi, “Stadion“ Podgorica, “Inpek Podgorica“, “Goranović“ Nikšić,  Mlin Spuž i mnogih drugih pravnih i fizičkih lica.


 

 

TOMAŠ ZEKOVIĆ, DIPL. INŽ. GRAĐ

CRNA GORA

Tomaš Zeković dipl.inž.građ., rođen je 1972 god. u Barama, Šavnik. Građevinski fakultet je zavšio u Podgorici-smjer konstruktinvni. Član je Inžinjerske Komore Crne Gore.

Tokom dosadašnje profesinalne karijere uglavnom je radio u građevinskoj operativi kao inženjer operative i tehničke pripreme. Bavi se i izradom projektne dokumentacije-projekata konstrukcije i projekata organizacije i tehnologije građenja.

Kao inženjer operative i tehničke pripreme učestvovao je u izvođenju  mnogih objekata od kojih izdvajamo: ''Blok IX'' DUP Tološi; ''Vile Oliva'' u Petrovcu ''Atlas capital centar'' u Podgorici, Hotel ''Pine'' u Tivatu, Hotel ''Hilton'' u Podgorici, ''Blok VII" i "Blok IX'', DUP Konik; ''PORTONOVI''  u Kumboru, ''HD Laković '' u Igalu i mnogi drugi.


   

GORAN RAČIĆ, DIPL. INŽ. GRAĐ

HETA ASSET RESOLUTION PODGORICA

CRNA GORA

 

   

ALEKSANDRA ANĐELIĆ, DIPL ECC, OVLAŠĆENI PROCJENITELJ, LICENCIRANI REVIZOR MINISTARSTVA FINANSIJA CRNE GORE

CRNA GORA

Licencirani je revizor kod Ministarstva finansija Crne Gore, računovođa i izvršni direktor u Društvu za reviziju, kontrolin i konsalting "HLB Mont Audit" iz Podgorice; Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC-a); član je Nadzornog odbora Instituta internih revizora Crne Gore; u periodu od 2009.-2012. obavljala je funkciju Glavnog internog revizora austrijskog osiguravajućeg društva u Crnoj Gori "Merkur Osiguranje" AD Podgorica; do 2009. godine bila je Načelnik CFCU Sektora za finansije Ministarstva finansija Crne Gore; od 2004.-2006. godine bila je pomoćni Savjetnik USAID/BEARINGPOINT u Ministarstvu finansija Crne Gore za Sektor interne revizije; Ovlašćeni je interni revizor; Licencirani je Broker, Diler i Investicioni menadžer u Crnoj Gori.


   

 

PROF. DR RAMO ŠENDELJ, OVLAŠĆENI PROCJENITELJ

CRNA GORA

Doktor je ekonomskih nauka-oblast Informacioni Sistemi, Dekan je Fakulteta za informacione tehnologije-Univerzitet Mediteran Podgorica. Do 2005. godine obavljao je funkciju Načelnika računskog centra ratne mornarice Vojske Srbije i Crne Gore. Član je „Odbora za Obrazovanje“ Crnogorske akademije nauka i umjetntosti, član je stručnog programskog odbora Festivala informatičkih dostignuća „INFOFEST“ Crna Gora, član je stručnog programskog naučnog simpozijuma „Informacione Tehnologije“, čan je Upravljačke grupe projekta „EURAXESS MONTENEGRO“, član je Upravnog odbora Instituta internih revizora Crne Gore.    Autor je više monografija, naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Predavao je na više konferencija, simpozijuma, seminara i radionica.


 

   

PROF. DR NEDA VITEZIĆ, OVLAŠĆENI PROCJENITELJ

HRVATSKA

Prof. dr sc Neda Vitezić, redovi je profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Rijeci - Hrvatska, za discipline Revizija, Analiza poslovanja preduzeća i Kontroling, Sertifikovani je eksterni revizor i interni revizor za privredu, te banke i finansijske institucije. Gostujući je profesor u Sloveniji, Engleskoj i USA. Objavila je preko 120 naučnih i stručnih radova i knjigu u koautorstvu pod nazivom “Revizija i analiza poslovanja”. Obavljala je funkcije, prodekana, prorektora, rukovodioca Katedre za ekonomiku preduzeća, rukovodioca za međunarodnu saradnju, a trenutno je rukovodilac postdiplomskog specijalističkog studija Kontroling. Učestvuje u edukacijama za ovlašćenog eksternog i internog revizora, ovlašćenog računovođe u Hrvatskoj, te je bila predsjednik i član komisije za sticanje sertifikata za ovlašćenog revizora u Hrvatskoj.  


   

PROF. DR JOZEFINA BEKE TRIVUNAC, OVLAŠĆENI PROCJENITELJ

SRBIJA

Dr Jozefina Beke-Trivunac je međunarodno sertifikovani interni revizor (CIA), Ovlašćeni je revizor kod Komore ovlašćenih revizora Srbije, redovni je profesor „ALFA Univerziteta“, Beograd-Srbija. Profesionalnu karijeru gradila je u državnoj i međunarodnoj revizorskoj organizaciji. Član je Odbora za reviziju Instituta IMS Beograd. Od 2006. g. član je Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje Komore ovlašćenih revizora Srbije, ima funkciju Prethodnog predsjednika u Udruženju internih revizora Srbije – IIA Serbia i predsjednik je Odbora za izdavanje časopisa Instituta internih revizora Crne Gore. Član je odbora za edukaciju Instituta internih revizora Crne Gore (IIA Montenegro).


© 2015  | Designed by IIA MONTENEGRO