Komora procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore (http://iircg.co.me/) i revizorskim društvom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (https://montaudit.me),  organizuje obuku za sticanje sertifikata za zvanje:

Ovlašćeni procjenitelj šuma i šumskog zemljišta

Uslovi za izdavanje sertifikata:

1. Obrazovanje:

 • Visoka školska sprema

2. Praktična obuka:

 • Kandidat je u obavezi da pohadja teorijsko praktičnu nastavu

3. Testiranje:

 • Kandidat je u obavezi da polaže testove na bazi prethodno sprovedene obuke

4. Izrada Pristupnog rada

5. Odbrana Pristupnog rada pred Komisijom

6. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata.

Nakon odslušanih predavanja i položenog ispita, kao i izrade praktičnog rada baziranog na Studijskom programu, kandidat će dobiti sertifikat/potvrdu o uspješno završenom edukativnom programu, bez obzira da li je član KPSVCG ili ne. Kandidat koji postane član KPSVCG stiče pravo na dobijanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj šuma i šumskog zemljišta”.

Kandidat koji želi da stekne zvanje “Ovlašćeni procjenitelj šuma i šumskog zemljišta” je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji Zahtjev za izdavanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj šuma i šumskog zemljišta”, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za njegovo izdavanje:

 1. Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju);
 2. Dokaz da je potpisana Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa KPSVCG, dostupna na našem
  web sajtu www.komoraprocjenitelja.me
 3.  Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u članstvo KPSVCG,
 4. Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €),
 5. Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada kod članova Komisije (150 €),
 6.  Dokaz o uplati godišnje članarine KPSVCG,
 7. Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju

AGENDA PREDAVANJA:

 • Oblast zakonodavstva u šumarstvu
  (Zakon o šumama, podzakonski akti i drugi propisi koji regulišu potupak procjene vrijednosti šuma i šumskih zemljišta.)
 • Sertifikacija šuma i standardizacija u šumarstvu
  (FSC standardi, standardi drvnih proizvoda u šumarstvu)
 • Planovi gazdovanja šumama u državnim i privatnim šumama.
  (Metode procjene bruto i neto drvne mase)
 • Osnovni podaci o drvnom fondu Crne Gore
  (Površina šuma i šumskih zemljišta po kategorijama i po vlasništvu)
 • Primjena Pravilnika o procjeni vrijednosti šuma i šumskog zemljišta
  (izbor metode procjene, osnovni parametri kod uporene-komparativne metode procjene)
 • Primjeri izvještaja o procjeni vrijednosti šuma i šumskih zemljišta.
  – procjena vrijednosti šume i šumskog zemljišta,
  – procjena vrijednosti drvnih sortimenata

 

Kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

Adem Fetić, dipl. inž. šumarstva

Radno iskustvo:
-1977-1992 godine, na rukovodećim poslovima u šumarstvu i drv. industriji „Gornji Ibar“ Rožaje
-1992-1994. Na poslovima društvene djelatnosti opštine Rožaje
-1994-1998. Na poslovima komercijalnog direktora i zamjenika generalnog direktora „Gornjeg Ibra“-Rožaje.
-1998-2002. Na funkciji pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za oblast šumarstvo
-2002-2012, direktor Instituta za šumarstvo a.d. Podgorica.
-2013-2019. Generalni direktor direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvi poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Dodatne obuke i stručni seminari:

Veći broj sertifikata sa raznih radionica i strućnih seminara od oblasti planiranja gazdovanja šumama, zaštite šuma, obnavljanja šuma i eksploatacije uzgoja, protiv požarne zaštite isl.

Angažovan na vještačenju iz oblasti šumarstva od 1995 godine, a od 2003. godine kao član Udruženja sudskih vještaka Crne Gore do danas angažovan od svih osnovnih sudova, Višeg suda u Podgorici, od Privrednog suda u Podgorici i Bijelom Polju, od Osnovnih državnih tužilaštava u Podgorici, Baru, Bijelom Polju, Beranama, Kolašinu, Cetinju i Nikšiću, od Specijalnog državnog tužilaštva i od uprave za nekretnine Crne Gore.

Cijena ovog edukativnog kursa je:

-750,00 € za članove Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore
-800,00 € za ostale zainteresovane.