Komora Procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore je organizacija licenciranih i dobrovoljno učlanjenih procjenjivača Crne Gore, koja razvija i koordinira aktivnostima svojih članova i šire društvene zajednice na ostvarivanju zajednikih ciljeva u skladu sa zakonom, Statutom i Programom KPSVCG.

Članstvo u KPSVCG je dobrovoljno.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice i uplaćivanjem članarine. Članstvo u KPSVCG prestaje samovoljnim istupanjem iz članstva ili iskuljučenjem. Članstvo samovoljnim istupanjem nastupa potpisivanjem izjave o istupanju. Odluku o prestanku članstva isključenjem donosi Upravni odbor. Član se može isključiti ukoliko istupa ili se na bilo koji način ne pridržava Statuta, ne izvršava svoje obaveze koje je kao član KPSVCG prihvatio ili svojim sve ukupnim ponašanjem nanosi štetu KPSVCG.

Počasni član

Može postati lice koje sebavi procjenom, ako ga preporuči neko od članova i o tome odluku donosi Upravni odbor. Počesni član KPSVCG je počesno zvanje koje se dobija nakon predanog rada u cilju razvoja i napretka profesije procjenitelja nekretnina u Crnoj Gori.

Da bi postao počasni član KPSVCG očekuje se da je kandidat značajno doprinio unapređivanju KPSVCG to kroz unapređivanje profesije procjenitelja kao i prikazanoj posvećenosti šemi akreditacije članova KPSVCG. Da bi se ušlo u razmatranje za dobijanje počastnog člana KPSVCG neophodno je biti član KPSVCG.

Nominovani za dobijanje statusa počastnog člana KPSVCG mogu biti prihvadeni samo ukoliko je to Upravni odbor odobrio. Kandidate može direktno svaki član Skupštine KPSVCG preporučiti. Predlozi za počastno članstvo će biti proslijeđeni Predsjedniku KPSVCG i biće ocjenjeni od strane komisije za sertifikaciju, a koji će nakon toga poslati izvještaj KPSVCG Upravnom odboru.

Kandidati moraju biti upoznati sa šemom akreditacije, a poželjno je i posjedovati status akreditovanog člana KPSVCG. Nominacijaćde biti dostavljena u pisanoj formi Upravnom odboru, predsjedniku kao i članovima komisije za sertifikaciju. U slučaju preporuke člana Skupštine, neophodno je da se uz nominaciju posjeduju i izjave podrške tri člana Skupštine koja su upoznata sa doprinosom kandidata KPSVCG.

Status počastvnog člana KPSVCG će biti određen oznakom ”PČ KPSVCG”. Počasni članovi KPSVCG nisu u obavezi da plaćaju članarinu.

Redovni član

Može biti fizičko lice koje se bavi procjenom vrijednosti materijalne imovine, procjene vrijednosti kapitala i nematerijalne imovine, ili komplementarnom djelatnošdu iz oblasti procjene, koje prihvata ciljeve KPSVCG i Statut, a na osnovu kriterijuma koji će se utvrditi posebnim Pravilnikom o članstvu.

Akreditovani član

 • Član koji je pohađao edukativne programe KPSVCG i položio odgovarajuće ispite ili je pohađao edukativne programe relevantnih institucija sa programom koji po sadržaju odogovara KPSVCG-ovom i uspješno položio ispit.
 • Kontinuirano se edukuje kroz pohađanje konferencija, seminara i okruglih stolova koje organizuje KPSVCG ili druga relevantna organizacija čiji su programski sadržaji slični sa KPSVCG-ovim sadržajima.
 • Najmanje (3) tri godine članstva u KPSVCG uz dokaz o kontinuiranom iskustvu na procjenama.

Strani državljani

Koji žive i rade u svojim matičnim državama mogu biti članovi KPSVCG, a kontakt sa KPSVCG ostvaruju putem elektronskih medija, telefonskim kontaktom kao i ličnim kontaktom. Članovi koji nisu državljni Crne Gore, a koji žele da budu akreditovani članovi imaju istu obavezu kao i državljani Crne Gore, da prilože dokaz iz svojih zemalja o kontinuirnom iskustvu o procjenama kao i dokaz o redovnim edukcijama. Strani članovi sa statusom akreditovanog člana moraju imati osiguranje od profesionalne odgovornosti u matičnoj zemlji.

Član ima pravo da:
 • Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva KPSVCG;
 • Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa KPSVCG;
 • Bira i bude biran u organe KPSVCG;
 • Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima KPSVCG.
Član je dužan da:
 • Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva KPSVCG;
 • Stalno se usavršava u svom profesionalnom djelokrugu rada;
 • Učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima KPSVCG;
 • Plaća članarinu;
 • Čuva ugled KPSVCG i pridržava se profesionalne etike KPSVCG;
 • Poštuje odluku organa KPSVCG;
 • Obavlja druge poslove koji su propisani Statutom i drugim opštim aktom KPSVCG ili mu povjeri Upravni odbor KPSVCG

KPSVCG vodi evidenciju svojih, akreditovanih i počasnih članova. Način vođenja evidencije kao i obrasce za vođenje iste u skladu sa zakonskim propisima utvrđuje Upravni odbor.