Ovlašćeni procjenitelj nekretnina

Komora procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore u saradnji sa UDG Univerzitetom, Udruženjem  Procjenitelja Rumunije (ANEVAR) – akreditovani REV nosilac kod Tegova i nosilac javnih ovlašćenja u Rumuniji i Unijom Poslodavaca Crne Gore sprovodi obuku procjenjivača u Crnoj Gori po Programima obuke usaglašenim sa  Međunarodnim standardima procjene (IVS i EVS), Zakonom o računovodstvu Crne Gore i Pravilnikom o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine

Kao dokaz o kvalitetu sprovođenja obuke i njenoj usaglašenosti sa međunarodnim Standardima procjene (obuka zasnovana na praktičnom radu), ukazujemo na činjenicu da je Nick Talbot, llider globalnog Komiteta za usvajanje standarda procjene (IVSC London) dana 21.03.2018. lično uručio sertifikate ispred ove organizacije polaznicima prethodnih obuka u organizaciji Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore. Ponosni smo na činjenicu da je lider ove globalne organizacije po prvi put posjetio neko strukovno tijelo na Balkanu, koje se bavi aktivnostima edukacije i sertifikacije procjenitelja, i to baš kod nas u Komori procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore.

Slika i video su sa dodjele KPSVCG sertifikata koje je uručio 21.03.2018. godine na UDG Univerzitetu, lično lider globalnog Komiteta za usvajanje standarda procjene (IVSC London), gospodin Nick Talbot. Više o lideru ove organizacije možete pročitati ukoliko kliknete ovdje…

Skrećemo pažnju zainteresovanim polaznicima na mogućnost plaćanja kotizacije u ratama o čemu se kandidat može dogovoriti sa predstavnikom KPSVCG.

POGLEDAJTE BESPLATNO VIDEO PREDAVANJE POJAŠNJENJA POSTUPKA DOBIJANJA SERTIFIKATA U OBLASTI PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA. PRISTUP ZAŠTIĆENOM DIJELU WEB SAJTA JE DOSTUPAN UKOLIKO KLIKNETE OVDJE…

Nakon odslušanih predavanja i položenog ispita, kao i izrade praktičnog rada baziranog na Studijskom programu, kandidat će dobiti sertifikat o uspješno završenom edukativnom programu za procjenu vrijednosti nekretnina, bez obzira da li je član KPSVCG ili ne. Kandidat koji postane član KPSVCG stiče pravo na dobijanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj nekretnina”.

Kandidat koji želi da stekne zvanje “Ovlašćeni procjenitelj nekretnina” je u obavezi da po uspješno završenom edukativnom ciklusu podnese Administraciji Zahtjev za izdavanje sertifikata kao i dokaz o izvršenim procjenama nepokretnosti u poslednje tri godine.

Takođe, kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

Kandidat koji želi da stekne zvanje “Procjenitelj nekretnina” (za kandidata koji ne može da priloži dokaz o izvršenim procjenama nepokretnosti u poslednje tri godine)  je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji poseban zahtjev za izdavanje sertifikata za zvanje “Procjenitelj nekretnina”. Više informacija možete dobiti putem našeg web sajta, u okviru opcije iz glavnog menija “sertifikati”.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata:

  • Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju),
  • Dokaz da je poptpisana Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa KPSVCG,
  • Izjava o iskustvu na vršenju procjene nepokretnosti,
  • Dokaz da je poptpisana “Pristupnica” u članstvo KPSVCG,
  • Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €)
  • Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada kod članova Komisije  (150 €),
  • Dokaz o uplati godišnje članarine KPSVCG,
  • Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju.

Nosioci ovih zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje

Cijena ovog edukativnog kursa je 750,00 € za članove KPSVCG, Instituta internih revizora Crne Gore i Crnogorskog Edukativnog Centra. Za ostale kotizacija je 800,00 €.

Za kandidate koji pohađaju (pored Edukativnog ciklusa za procjenitelje nekretnina) i određeni dodatni KPCG edukativni kurs za procjenitelje, cijena za taj dodatni proces sertifikacije je < 50%.

Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20% za svaki proces sertifikacije pojedinačno.