Komora procjenitelja Crne Gore potpisala je značajan broj sporazuma u cilju unapređenja struke procjenitelja kroz zajedničko organizovanje budućih konferencija, seminara i ostalih strukovnih aktivnosti koji su od značaja za promociju profesije procjene u Crnoj Gori.

Sporazumi uglavnom podrazumijevaju niz zajedničkih aktivnosti usmjerenih ka afirmaciji i razvoju procjene kao struke, a koje podrazumijevaju razmjenu znanja i informacija, realizaciju zajedničkih projekata, uspostavljanje saradnje sa međunarodnim organizacijama, organizovanje raznih vidova edukacije – seminara, radionica, okruglih stolova i konferencija (nacionalnog i međunarodnog karaktera), kao i saradnju za potrebe prevoda međunarodnih standarda, etičkih kodeksa i drugih sadržaja iz oblasti procjene.

Neki od prethodno potpisanih sporazuma o saradnji su :

 • Sporazum o saradnji sa Međunarodnim Udruženjem Procjenitelja Amerike (ASA-The American Society of Appraisers)
 • Sporazum sa Međunarodnim Udruženjem Sertifikovanih Eksperata Procjene sa sjedištem u Kanadi (IACVS – International Association o Certified Valuation Specialists);
 • Sporazum sa Udruženjem Procenitelja Rumunije – ANEVAR (nosilac javnih ovlašćenja u dijelu edukacije i sertifikacije Rumunije);
 • Trilateralni Sporazum sa Državnom revizorskom institucijom Crne Gore i Međunarodnim komitetom za usvajanje standarda procjene (IVSC London);
 • Trilateralni Sporazum sa Unijom poslodavaca Crne Gore i Međunarodnim komitetom za usvajanje standarda (IVSC);
 • Sporazum o saradnji sa Udruženjem sertifikovanih računovođa i revizora Kosovo (IKAF)
 • Trilateralni Sporazum sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore i Međunarodnim komitetom za usvajanje standarda procjene (IVSC London);
 • Trilateralni Sporazum sa Udruženjem Sudskih vještaka Crne Gore i Međunarodnim komitetom za usvajanje standarda procjene (IVSC London);
 • Trilateralni Sporazum sa Pravnim Fakultetom Univerziteta Mediteran i Institutom internih revizora Crne Gore;
 • Sporazum sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta Crne Gore;
 • Sporazum sa Građevinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore;
 • Sporazum sa Institutom Ovlašćenih procjenjivača Crne Gore;
 • Sporazum sa Opštinom Bijelo Polje.

Slike sa potpisivanja sporazuma