Ovlašćeni procjenitelj kapitala i biznisa

Komora procjenitelja Crne Gore u saradnji sa Privrednom Komorom Crne Gore i Univerzitetom UDG, organizuje edukativni program procjene vrijednosti kapitala i biznisa u skladu sa Međunarodnim standardima procjene. Predavanja iz oblasti procjene kapitala i biznisa organizujemo u prostorijama Privredne Komore Crne Gore u Podgorici i u prostorijama Univerziteta UDG.

Obuke koje organizuje KPCG su koncipirane tako da polaznicima obezbjede osnovno teorijsko znanje iz procjene vrijednosti biznisa i kapitala, kao i praktična znanja kroz brojne primjere (case study), poštujući aktuelne međunarodne standarde (IVS). Takođe, cilj obuke je da pripremi polaznike za rad u oblasti procjene vrijednosti biznisa i kapitala u skladu sa pravilima koje će nosioci sertifikata biti obavezni da primjenjuju.

Nakon odslušanih predavanja i položenog ispita, kao i izrade praktičnog rada baziranog na Studijskom programu, kandidat će dobiti sertifikat o uspješno završenom edukativnom programu za procjenu vrijednosti kapitala i biznisa, bez obzira da li je član KPCG ili ne. Kandidat koji postane član KPCG stiče pravo na dobijanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj kapitala i biznisa”.

Kandidat koji želi da stekne zvanje “Ovlašćeni procjenitelj kapitala i biznisa” je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji Zahtjev za izdavanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj kapitala i biznisa”.

Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje.

Zvonimir Petrović, ASA, Ovlašćeni procjenitelj kapitala i biznisa

Regionalni je Direktor Sektora usluga procjena, nadležan za Srbiju, Crnu Goru, BiH-kod revizorske kompanije BDO Beograd.

Međunarodno je sertifikovani procjenitelj od strane Udruženja sertifikovanih procjenitelja Amerike (ASA).

Ovlašćeni procjenitelj biznisa i kapitala ispred Komore procjenitelja Crne Gore a po osnovu obuke koju je pohadjao u organizaciji Nacionalnog Udruženja procjenitelja Srbije (NUPS) i Udruženja procjenitelja Rumunije (ANEVAR).

Cijena ovog edukativnog kursa je 500,00 € za članove KPCG, Instituta internih revizora Crne Gore i Crnogorskog Edukativnog Centra. Za ostale zainteresovane kotizacija je 600,00 €.

Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20% za svaki proces sertifikacije pojedinačno.