Komora procjenitelja Crne Gore nudi uslugu webinara koja svim zainteresovanim stranama omogućava da sa bilo koje lokacije u zemlji i inostranstvu vrše video pregled navedenih seminara/radionica, bez fizičkog prisustva ovim strukovnim događajima.

Da bi ste koristili usluge webinara, potrebno je da imate kompjuter/lap-top sa internet konekcijom, da odaberete sa spiska ponuđene webinare i da se prijavite online za pregled odabranog video zapisa-KPCG strukovnog skupa.

TRAJANJE SKUPATEMA WEBINARATIP KPCG SKUPALINK
5hEDUKACIJA PROCJENITELJA VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPREME U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA PROCJENE (IVS 2022)savjetovanjeopširnije..
2hPROCJENA VRIJEDNOSTI NAORUŽANJA I VOJNE OPREME U SKLADU SA IVS STANDARDIMAsavjetovanjeopširnije..
3hPROCJENA VRIJEDNOSTI ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTAsavjetovanjeopširnije..
2hUTVRĐIVANJE NAKNADE PO OSNOVU PRAVA SLUŽBENOSTIsavjetovanjeopširnije..
2hPROCJENA VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIH DOBARA-STOČARSTVOsavjetovanjeopširnije..
2hPROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA U SKLADU SA IVS 230 - ZALIHEseminaropširnije..
2hPROCJENA VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIH DOBARA-RATARSTVOsavjetovanjeopširnije..
2hPROCJENA VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIH DOBARA-VOĆARSTVOsavjetovanjeopširnije..
2hMETOD DIREKTNE KAPITALIZACIJE KOD PRINOSNOG PRISTUPA PROCJENE MATERIJALNIH SREDSTAVAsavjetovanjeopširnije..
2hUTVRĐIVANJE PRAVIČNE NAKNADE PO OSNOVU EKSPROPRIJACIJE NEPOKRETNOSTIsavjetovanjeopširnije..
3hMSFI 13-MJERENJE FER VRIJEDNOSTI: PRIMJENA STANDARDA ZA PROCJENU FER VRIJEDNOSTI KOD FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJAseminaropširnije..
3hTROŠKOVNI PRISTUP PROCJENE VRIJEDNOSTI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA KROZ PRIMJENU IVS STANDARDAseminaropširnije..
8hPROCJENA VRIJEDNOSTI FINANSIJSKIH INSTRUMENATA U SKLADU SA IVS STANDARDIMAobukaopširnije..
4hVRŠENJE PROCJENE VRIJEDNOSTI MATERIJALNIH SREDSTAVA PUTEM PRINOSNOG PRISTUPA U SKLADU SA ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINEseminaropširnije..
2hETIKA U PROCJENITELJSKOJ PROFESIJIsavjetovanjeopširnije..
5hNAVIGACIJSKE TEHNIKE U FUNKCIJI PROCJENE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTIseminaropširnije..
1hSTATUS PROCJENITELJA U CRNOGORSKOM ZAKONODAVSTVU-PRAVNI OKVIRseminaropširnije..
1hPRISTUPI I METODOLOGIJA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI NEMATERIJALNIH SREDSTAVA U SKLADU SA ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINEseminaropširnije..
1hPRISTUPI I METODOLOGIJA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI MATERIJALNIH SREDSTAVA U SKLADU SA ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINEseminaropširnije..
1hPRISTUPI I METODOLOGIJA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI KAPITALA U SKLADU SA ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINEseminaropširnije..
2hUMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE, U SKLADU SA MRS 36seminaropširnije..
1hFORMA IZVJEŠTAJA PROCJENE U SKLADU SA IVS/EVS STANDARDIMAseminaropširnije..
2hPRINCIPI PROCJENE VRIJEDNOSTI KAPITALA (BIZNISA) KOMPANIJA U SKLADU SA IVS STANDARDIMAseminaropširnije..
4hPRAVNI ASPEKT PROCJENE, PRISTUP PROCJENI I PRIMJENA PROCJENEobukaopširnije..
3hGRAĐEVINSKI PARAMETRI, INSPEKCIJA I OPIS OBJEKTA PROCJENEobukaopširnije..
3hINVESTICIONI POSTUPAK I TROŠKOVI GRAĐENJAobukaopširnije..
3hTRŽIŠNA ANALIZA KAO PRISTUP PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE U SKLADU SA IVS STANDARDIMAobukaopširnije..
2hHABU ANALIZA KOD PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINEobukaopširnije..
2hTROŠKOVNI PRISTUP PROCJENE VRIJENOSTI IMOVINE U SKLADU SA IVS STANDARDIMAobukaopširnije..
3hPROCJENA ZEMLJIŠTA - REZIDUALNA METODAobukaopširnije..
3hPRINOSNI PRISTUP PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE U SKLADU SA IVS STANDARDIMAobukaopširnije..
2hMETODA DIREKTNOG POREĐENJA CIJENA KOD PRIMJENE TRŽIŠNOG PRISTUPA PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINEobukaopširnije..
1hPROCJENJIVANJE ZA POTREBE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA: UVOD U RAČUNOVODSTVOobukaopširnije..
2hPROCJENJIVANJE ZA POTREBE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA: PRIMJENA MRS I MSFIobukaopširnije..
11hPROCJENA VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPREME U SKLADU SA IVS STANDARDIMA I ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINEobukaopširnije..
10hPROCJENA VRIJEDNOSTI KAPITALA I BIZNISA U SKLADU SA IVS STANDARDIMA I ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINEobukaopširnije..
3hPROCJENA VRIJEDNOSTI NEMATERIJALNE IMOVINE U SKLADU SA IVS STANDARDIMA I ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINEobukaopširnije..