Komora procjenitelja Crne Gore nudi uslugu webinara koja svim zainteresovanim stranama omogućava da sa bilo koje lokacije u zemlji i inostranstvu vrše video pregled navedenih seminara/radionica, bez fizičkog prisustva ovim strukovnim događajima.

Da bi ste koristili usluge webinara, potrebno je da imate kompjuter/lap-top sa internet konekcijom, da odaberete sa spiska ponuđene webinare i da se prijavite online za pregled odabranog video zapisa-KPCG strukovnog skupa.

TRAJANJE SKUPATEMA WEBINARATIP KPCG SKUPALINK
3hMSFI 13-MJERENJE FER VRIJEDNOSTI: PRIMJENA STANDARDA ZA PROCJENU FER VRIJEDNOSTI KOD FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJAseminaropširnije..
3hTROŠKOVNI PRISTUP PROCJENE VRIJEDNOSTI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA KROZ PRIMJENU IVS STANDARDAseminaropširnije..
8hPROCJENA VRIJEDNOSTI FINANSIJSKIH INSTRUMENATAobukaopširnije..
4hVRŠENJE PROCJENE VRIJEDNOSTI MATERIJALNIH SREDSTAVA PUTEM PRINOSNOG PRISTUPAseminaropširnije..
2hETIKA U PROCJENITELJSKOJ PROFESIJIsavjetovanjeopširnije..
5hNAVIGACIJSKE TEHNIKE U FUNKCIJI PROCJENE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTIseminaropširnije..
1hSTATUS PROCJENITELJA U CRNOGORSKOM ZAKONODAVSTVU-PRAVNI OKVIRseminaropširnije..
1hPRISTUPI I METODOLOGIJA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI NEMATERIJALNIH SREDSTAVAseminaropširnije..
1hPRISTUPI I METODOLOGIJA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI MATERIJALNIH SREDSTAVAseminaropširnije..
1hPRISTUPI I METODOLOGIJA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI KAPITALAseminaropširnije..
2hUMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE, U SKLADU SA MRS 36seminaropširnije..
1hFORMA IZVJEŠTAJA PROCJENE U SKLADU SA IVS/EVS STANDARDIMA I STUDIJSKI PRIMJERseminaropširnije..
2hPRINCIPI PROCJENE VRIJEDNOSTI KAPITALA (BIZNISA) KOMPANIJAseminaropširnije..