Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme

Ovaj edukativni program procjene postrojenja i opreme, unaprijediće Vašu praksu pravilnom primjenom Međunarodnih standarda za procjenu (International Valuation Standards – IVS), te poštovanjem etičkih prinicipa procjeniteljske profesije. Namijenjen je, prvenstveno, članovima KPCG ali i drugim licima koja vrše procjenu vrijednosti postrojenja i opreme, samostalno ili u timu sa drugim procjeniteljima.

Program edukacije realizovan je u saradnji sa HS Finance doo Maribor, koga zastupa mr Štefan Rola, ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme Slovenskog Instituta za reviziju iz Ljubljane, ali su takođe predavači i profesori sa Univerziteta iz Crne Gore i Srbije-eminentni stručnjaci iz teorije i prakse procjene vrijednosti postrojenja i opreme.

Obuke koje organizuje KPCG su koncipirane tako da polaznicima obezbijede osnovno teorijsko znanje iz procjene vrijednosti postrojenja i opreme, kao i praktična znanja kroz brojne primjere (case study), poštujući aktuelne međunarodne standarde (IVS). Takođe, cilj obuke je da pripremi polaznike za rad u oblasti procjene vrijednosti postrojenja i opreme u skladu sa pravilima koje će nosioci sertifikata biti obavezni da primjenjuju

Materijal edukativnog programa je zasnovan na stručnoj saradnji sa udruženjima procjenitelja i obrazovnim institucijama u regionu, a koncipiran je tako da zadovoljava neophodne kriterijume za sticanje evropske prakse u oblasti procjene vrijednosti postrojenja i opreme. Predavanja po Programu edukacije realizovaće se u više modula.

Nakon odslušanih predavanja i položenog ispita, kao i izrade praktičnog rada baziranog na Studijskom programu, kandidat će dobiti sertifikat o uspješno završenom edukativnom programu za procjenu postrojenja i opreme bez obzira da li je član KPCG ili ne. Kandidat koji postane član KPCG stiče pravo na dobijanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme”.

Kandidat koji želi da stekne zvanje “Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme” u obavezi je da po uspješno završenom edukativnom ciklusu, podnese administraciji Komore Procjenitelja Crne Gore Zahtjev za izdavanje sertifikata za zvanje “Ovlaščeni procjenitelj postrojenja i opreme’”.

Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje.

Mr Štefan Rola

SLOVENIJA

  • Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme Slovenskog Instituta za reviziju iz Ljubljane

Cijena ovog edukativnog kursa je 750,00 € za članove KPCG, Instituta internih revizora Crne Gore i Crnogorskog Edukativnog Centra, a za ostale kandidate cijena je 800,00 €.

Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20% za svaki proces sertifikacije pojedinačno.