Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme

Ovaj edukativni program procjene postrojenja i opreme, unaprijediće Vašu praksu pravilnom primjenom Međunarodnih standarda za procjenu (International Valuation Standards – IVS), te poštovanjem etičkih prinicipa procjeniteljske profesije. Namijenjen je, prvenstveno, članovima KPSVCG ali i drugim licima koja vrše procjenu vrijednosti postrojenja i opreme, samostalno ili u timu sa drugim procjeniteljima.

Program edukacije realizovan je u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me), Institutom internih revizora Crne Gore (www.iircg.co.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me).

Obuke koje organizuje KPSVCG su koncipirane tako da polaznicima obezbijede osnovno teorijsko znanje iz procjene vrijednosti postrojenja i opreme, kao i praktična znanja kroz brojne primjere (case study), poštujući aktuelne međunarodne standarde (IVS). Takođe, cilj obuke je da pripremi polaznike za rad u oblasti procjene vrijednosti postrojenja i opreme u skladu sa pravilima koje će nosioci sertifikata biti obavezni da primjenjuju

Materijal edukativnog programa je zasnovan na stručnoj saradnji sa udruženjima procjenitelja i obrazovnim institucijama u regionu, a koncipiran je tako da zadovoljava neophodne kriterijume za sticanje evropske prakse u oblasti procjene vrijednosti postrojenja i opreme. Predavanja po Programu edukacije realizovaće se u više modula.

Kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

Nakon odslušanih predavanja i položenog ispita, kao i izrade praktičnog rada baziranog na Studijskom programu, kandidat će dobiti sertifikat o uspješno završenom edukativnom programu za procjenu postrojenja i opreme bez obzira da li je član KPSVCG ili ne. Kandidat koji postane član KPSVCG stiče pravo na dobijanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme”.

Kandidat koji želi da stekne zvanje “Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme” u obavezi je da po uspješno završenom edukativnom ciklusu, podnese administraciji Komore Procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore Zahtjev za izdavanje sertifikata za zvanje “Ovlaščeni procjenitelj postrojenja i opreme’”.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata:

 • Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju)
 • Dokaz da je potpisana Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa KPSVCG, koja je dostupna na našem web sajtu komoraprocjenitelja.me
 • Izjava o iskustvu na vršenju procjene vrijednosti postrojenja i opreme, dostupna na našem web sajtu komoraprocjenitelja.me
 • Dokaz da je potpisana “Pristupnica” u članstvo KPSVCG,
 • Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €),
 • Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada kod članova Komisije (150 €),
 • Dokaz o uplati godišnje članarine KPSVCG,
 • Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju,
 • Uvjerenje iz kaznene evidencija (original ili ovjerenu fotokopiju).

Nosioci ovog zvanja su u obavezi da prikupljaju 20 CPE sati kontinuirane edukacije godišnje.

dr Ljubiša Đurković dipl. inž. elekt.

 • Predsjednik Odbora Direktora EPCG-SOLAR-GRADNJA od 30.03.2023.
 • Savjetnik Predsjednika odbora direktora EPCG od januara 2023.
 • Konsultant za investicije, proizvodnju i tehničko održavanje u kompaniji Poldi, Prag, Češka mart 2022 – decembar 2022
 • Tehnički Direktor u Toščelik Alloyed Engineering Steel Nikšić
 • Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, gdje je završio postdiplomske Magistarske studije i stekao zvanje Magistra tehničkih nauka
 • Doktorske studije je završio na EU Univerzitetu u Beogradu i stekao titulu Doktora nauka za oblast upravljanja informacionim sistemima
 • Objavio je veći broj stručnih i naučnih radova u domaćim i međunarodni naučnim časopisima i konferencijama. Više od 18 godina radi u privredi u kompanijama koje se bave proizvodnjom i posjeduje praktična iskustva iz oblasti tehničkog održavanja proizvodnim postrojenjima, mašinama i pomoćnom opremom radna iskusrva iz rukovođenja proizvodnim kompanijama u zemlji i inostranstva.

Cijena ovog edukativnog kursa je 750,00 € za članove KPSVCG, Instituta internih revizora Crne Gore i Crnogorskog Edukativnog Centra, a za ostale kandidate cijena je 800,00 €.

Za preduzeća koja prijave tri i/ili više kandidata, cijena je < 20% za svaki proces sertifikacije pojedinačno.