Komora procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim edukativnim centrom (www.edukativni-centar.me) i Institutom internih revizora Crne Gore (http://iircg.co.me/),  organizuje obuku za sticanje sertifikata za zvanje:

Ovlašćeni procjenitelj voćarstva

Postoje mnogobrojni slučajevi kad se javlja potreba za procjenom vrijednosti zasada voća i vinove loze. Procjena se vrši pri oštećenju ili uništenju pojedinačnih stabala, žbunova, čokota ili čitavih zasada usljed štetnog djelovanja:

 • grada, vjetra, vatre, poplave, domaćih životinja, divljači (zec, srna);
 • pri namjernom oštećenju ili uništenju pojedinačnih biljaka ili čitavih zasada;
 • pri izgradnji ulica, puteva, željezničkih pruga;
 • pri podizanju privrednih objekata (fabrika, hidrocentrala, aerodroma) i objekata društvenog standarda (stambenih naselja, škola, bolnica, obdaništa, stadiona i drugo).

Potreba procjene vrijednosti zasada voća i vinove loze se takođe javlja i za potrebe finansijskog izvještavanja, ali i pri kupoprodaji, nasleđivanju imovine, eksproprijaciji, arondaciji i komasaciji. Procjena vrijednosti zasada voća i vinove loze spada u najsloženije i najodgovornije poslove u stručnoj praksi za koji je potrebno znanje i višegodišnje iskustvo.

Prema starosti zasada voćnih vrsta i vinove loze, način procjene vrijednosti može da se podijeli u tri grupe:

  1. zasadi voća i vinove loze u investicionom periodu (podizanje i njega mladih zasada);
  2. zasadi voća i vinove loze u punom eksploatacionom periodu;
  3. zasadi voća i vinove loze koji su prešli polovinu eksploatacionog perioda.

Investicioni troškovi podizanja i troškovi njege mladih zasada voća i vinove loze se  znatno jednostavnije i sigurnije procjenjuju u odnosu na procjenu finansijskih rezultata u zasadima voća i vinove loze u punom i zasadima koji su prešli polovinu eksploatacionog perioda.

Uslovi za izdavanje sertifikata:

1. Obrazovanje:

 • Visoka školska sprema

2. Praktična obuka:

 • Kandidat je u obavezi da pohadja teorijsko praktičnu nastavu

3. Testiranje:

 • Kandidat je u obavezi da polaže testove na bazi prethodno sprovedene obuke

4. Izrada Pristupnog rada

5. Odbrana Pristupnog rada pred Komisijom

6. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata.

Kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

Nakon odslušanih predavanja i položenog ispita, kao i izrade praktičnog rada baziranog na Studijskom programu, kandidat će dobiti sertifikat/potvrdu o uspješno završenom edukativnom programu, bez obzira da li je član KPSVCG ili ne. Kandidat koji postane član KPSVCG stiče pravo na dobijanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj voćarstva”.

Kandidat koji želi da stekne zvanje “Ovlašćeni procjenitelj voćarstva” je po uspješno završenom edukativnom ciklusu u obavezi da podnese Administraciji Zahtjev za izdavanje sertifikata za zvanje “Ovlašćeni procjenitelj voćarstva”, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za njegovo izdavanje:

 1. Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju);
 2. Dokaz da je potpisana Izjava o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa KPSVCG, dostupna na našem sjtu www.komoraprocjenitelja.me;
 3. Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u članstvo KPSVCG;
 4. Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €),
 5. Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada kod članova Komisije (150 €),
 6. Dokaz o uplati godišnje članarine KPSVCG,
 7. Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju,
 8. Uvjerenje iz kaznene evidencije (original ili ovjerenu fotokopiju)

AGENDA PREDAVANJA:

 1. Procjena vrijednosti zasada voća i vinove loze u investicionom periodu
  • visina investicionih ulaganja za podizanje zasada voća i vinove loze (projekat, uređenje zemljišta, sadnice i sadnja, potpora-naslon, ograda, putevi, osiguranje);
  • troškovi njege u godinima posle sadnje do postizanja pune rodnosti, na osnovu cijene radova, materijala i usluga.
  • ostali troškovi;
  • praktičan primjer.
 1. Procjena vrijednosti zasada voća i vinove loze u punom eksploatacionom periodu
  • investiciona ulaganja (troškovi podizanja zasada voća i vinove loze u periodu od sadnje do stupanja u punu rodnost);
  • ukupna vrijednost izgubljenog roda za period na koji se procjena odnosi;
  • ukupna vrijednost izgubljenog roda do kraja eksploatacionog perioda;
  • praktičan primjer.
 1. Procjena vrijednosti zasada voća i vinove loze koji su prešli polovinu eksploatacionog perioda
  • procjena vrijednosti roda starijih zasada voća i vinove loze koja je veća od troškova proizvodnje;
  • praktičan primjer.

PODACI O PREDAVAČU:

Prof. dr Aleksandar Leposavić, dipl. agronom

Institut za voćarstvo, Čačak, Srbija

Obrazovanje:

 • Doktor biotehničkih nauka. Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet, 2014.
 • Magistar biotehničkih nauka. Univerzitet u Kragujevcu – Agronomski fakultet u Čačku, 2009.
 • Diplomirani agronom, Univerzitet u Kragujevcu – Agronomski fakultet u Čačku, 2001.

Istraživačka interesovanja:

 • Pomologija, oplemenjivanje i primjena savremenih tehnologija gajenja različitih voćnih vrsta, sa posebnim akcentom na jagodasto.
 • Sertifikacija u proizvodnji i proizvodnja sadnog materijala kontinentalnih voćnih vrsta.

Član je Savjeta ministra polјoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije kao i Komisije za priznavanje sorti jagodastih vrsta voćaka.

Cijena ovog edukativnog kursa je:
-750,00 € za članove Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore
-800,00 € za ostale zainteresovane.