Komora procjenitelja i sudskih vještaka CG u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore, revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo, i Crnogorskim Edukativnim Centrom iz Podgorice,  organizuje šestodnevnu specijalističku obuku na temu:

EKSPERT PREVENCIJE I SPREČAVANJA PREVARNIH RADNJI

40 CPE

Ovom specijalističkom obukom steći ćete teorijska i praktična znanja o prevarama koja će vam omogućiti da u vašim kompanijama uspostavite i/ili unaprijedite sistematično upravljanje rizikom od prevara. Dobit ćete široku sliku o problemu prevara i konkretne alate za borbu protiv prevara. U okviru predavanja obrađuju se stvarni primjeri prevare iz kojih polaznici stiču praktične zaključke.

Kome je obuka namijenjena?

 • Sudskim vještacima,
 • Licima za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u kompanijama,
 • Ovlašćenim licima za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma,
 • Menadžerima kompanija (članovi Odbora direktora, Izvršnim direktorima),
 • Članovima Revizorskih odbora,
 • Računovođama,
 • Eksternim revizorima,
 • Internim revizorima,
 • Risk menadžerima,
 • Kompalajens eksperatima u kompanijama, i sl.

TEMA 1: PRAVNI OKVIR BORBE PROTIV PREVARA

Datum predavanja: 4.12.2023. sa početkom u 10h

Prof. dr Slavko Rakočević

Predsjednik Instituta internih revizora Crne Gore; Partner u revizorskom društvu HLB Mont Audit doo Podgorica.

Ovlašćeni interni revizor; Ovlaščen revizor; Ovlašćen državni revizor.

 

 1. Definicija Prevara
 2. Zahtjevi zakonske i profesionalne regulative vezane za  otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare (MOPP, COSO, ACFE, IFRS….)
 3.  Drvo prevarnih radnji-sistem klasifikacije prevarnih radnji
 4.  Elementi i principi uspostavljanja Sistema upravljanja rizikom prevara
 5. Na šta se fokusirati prilikom uspostavljanja/ocjene Sistema upravljanja rizikom prevara (praktični primjer)
 6. Procjena rizika prevarnih radnji i praćenje napretka (praktični primjer)
 7. Pitanja i odgovori

TEMA 2: UPRAVLJANJE RIZIKOM PREVARNIH RADNJI-ODGOVORNOSTI

Datum predavanja: 5.12.2023. sa početkom u 10h

dr Iva Smiljanić, CFE

Međunarodno sertifikovani istraživač prevarnih radnji (CFE);  Specijalista za Anti-terorizam i organizovani kriminal.

 1. Definicije prevare, zašto i kako dolazi do prevare
 2. Podjele prevarnih radnji
 3. Prevare u Finansijskim izvještajima
 4. Specifičnosti prevara po određenim djelatnostima
 5. Fraud Dijamant (teorija i primjeri) – kako dolazi do prevarnih radnji
 6. Uticaj Prevarnih radnji
 7. Upravljanje rizikom od prevarnih radnji
 8. Odgovornosti Uprave (najviše instance) u sprječavanju prevarnih radnji
 9. Odgovornosti delegiranih lica za sprječavanje prevarnih radnji
 10. Odgovornosti svih zaposlenih
 11. Sajber prevare i pretnje
 12. Socijalni inženjering (informaciona bezbjednost)

TEMA 3: PREVARNE RADNJE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

Datum predavanja: 6.12.2023. sa početkom u 10h

doc. dr sc. Edin Glogić

Dekan Ekonomskog fakulteta, Univerzitet FINRA iz Tuzle, Ovlašćeni revizor, Ovlašćeni interni revizor, Sertifikovani računovođa, Ovlašćeni forenzički revizor, Sudski vještak ekonomske struke.

 

 1. Definisanje prevare u finansijskim izvještajima
 2. Struktura finansijskog izvještavanja
 3. Poslovne knjige i prevara
 4. Ostvarenje, sprječavanje i otkrivanje prevara
 5. Taksonomija i prevarne šeme
 6. Tehnike otkrivanja prevara u šemama otuđenja imovine:

           -prisvajanja gotovine i ,,branje“ gotovog novca;

           -lažne obaveze (fantom kompanije);

           -nabavka za lične potrebe;

           -isplate zaposlenima;

           -provizije;

           -lažne naknade troškova;

           -prisvajanje zaliha;

           -tehnike otkrivanja prevara u finansijskim izvještajima ( prodaja u odnosu

            na troškove prodatih roba; prodaja u odnosu na potraživanja; prodaja u

            odnosu na zalihe)

           -otkrivanje prevara sa prihodima;

           -fiktivni prihod;

           -priznavanje prihoda;

           -prikrivanje obaveza i troškova.

 1. Uloga internh i eksternih revizora u otkrivanju prevara u finansijskim izvještajima

TEMA 4: USPOSTAVLJANJE OKVIRA BORBE PROTIV PREVARA

Datum predavanja: 11.12.2023. sa početkom u 10h

 

dr Iva Smiljanić, CFE

Međunarodno sertifikovani istraživač prevarnih radnji (CFE); Specijalista za Anti-terorizam i organizovani kriminal.

 

 

 1. Procjena rizika od prevarnih radnji
 2. Godišnja procjena rizika od prevara
 3. Učesnici u procjeni rizika na prevarne radnje
 4. Procjena rizika na prevarne radnje – ključne teme: interaktivna obuka
 5. Razmatranje procjene rizika od prevare
 6. Evaluacija/ocjena procjene rizika od prevare
 7. Evaluacija kontrole rizika od prevara
 8. Postupanje/ublažavanje rizikom od prevara
 9. Sistem internih kontrola – uloga i uticaj
 10. Izrada regulative koja se odnosi na prevarne radnje: Politika, Procedura, Radnih instrukcija, Pravilnika, Kodeksa
 11. Izrada Obuka za sve ciljne grupe u organizaciji
 12. Prijavljivanje sumnje na prevarnu radnju: ‘’Whistleblowing’’ – dobra praksa

TEMA 5: OSNOVE ISTRAŽIVANJA PREVARA-PREVENCIJA, DETEKCIJA, ISTRAŽNE RADNJE, KOREKTIVNE MJERE, IZVJEŠTAVANJE

Datum predavanja: 12.12.2023. sa početkom u 10h

 

dr Iva Smiljanić, CFE

Međunarodno sertifikovani istraživač prevarnih radnji (CFE); Specijalista za Anti-terorizam i organizovani kriminal.

 

 1. Pregled svih koraka i postupaka koji se primjenjuju kao reakcija na prevarnu radnju
 2. Prevencija prevarnim radnjama
 3. Otkrivanje prevarne radnje – Detekcija
 4. Izvori za detekciju prevarnih radnji
 5. Osnove Istražnih radnji
 6. Intervju sa počiniocem (internim i eksternim)
 7. Primjena i praćenje korektivnih mjera – Sanacija
 8. Izvještavanje
 9. Izrada Izvještaja istrage u vezi prevarne radnje – osnovne informacije sadržaja Izvještaja istrage u vezi prevarne radnje
 10. Indikatori rizika prevarne radnje – crvene zastavice
 11. Povjerljivost – evidencija i čuvanje podataka
 12. Studija slučaja – analiza stvarnog događaja prevare

TEMA 6: TIPOVI SAJBER PREVARA I MEHANIZMI PREVENCIJE

Datum predavanja: 15.12.2023. sa početkom u 12h

 

Doc. dr Igor Franc

Načelnik Odjeljenja za visokotehnološki kriminal Međunarodnog instituta u Beogradu,

 

 1. Najčešće vrste sajber prevara
 2. Fising (pecanje) i surfovanje (sajber lažiranje)
 3. Curenje podataka (Data breach)
 4. Malveri (crvi, trojanci, spajver)
 5. Kompromitovanje poslovne email pošte (BEC)
 6. Podizanje svijesti i metode detekcije sajber prevara

USLOVI ZA POHAĐANJE SERTIFIKACIJE

1. Obrazovanje:

 • Visoka stručna sprema, lice koje ima najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja, sedmi nivo (VII-1), u obimu 240 kredita CSPK-a, ili
 • Visoka stručna sprema u trogodišnjem trajanju (VII nivo -180 kredita CSPK-a)

2. Radno iskustvo (dovoljno je da kandidat ispunjava jedan od navedenih uslova u pogledu radnog iskustva):

 • Dvije godine radnog iskustva na nekim od sledećih poslova: člana Odbora direktora/Revizorskog odbora, izvršnog menadžmenta, prevencije i sprječavanja prevarnih radnji, revizije, interne revizije, računovodstva, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize;
 • Ukoliko neko od zainteresovanih članova KPSVCG ne zadovoljava kriterijum u vezi sa radnim iskustvom, isti može prisustvovati predavanjima i polaganju Programom predviđenih ispita ali mu sertifikat o stručnom zvanju ekspert prevencije i sprečavanja prevarnih radnji  neće biti uručen sve do pružanja dokaza o stečenom radnom iskustvu od dvije godine na navedenim poslovima. Obrazac kojim kandidat  dokazuje da posjeduje radno iskustvo za sticanje ovog specijalitičkog zvanja možete dobiti ukoliko kliknete ovdje…

3. Praktična obuka:

Kandidat je u obavezi da pogleda ONLINE predavanja sa KPSVCG zaštićenog dijela web sajta http://dls-cg.com/. Da bi ste slušali predavanja (video materijal) potrebno je da se obratite našoj Administraciji da Vam dodijeli korisničko ime i šifru za pristup navedenoj obuci. Administracija je dostupna putem mobilnog telefona + 382 69 585 005; fiksnog telefona + 382 20 656 203 ili e-mail adrese [email protected]

4. Testiranje:

Kandidat je u obavezi da polaže ONLINE test (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature) uz uslov da osvoji minimum 60% poena na testu.

5. Izrada pristupnog rada:

Izrada izvještaja ocjene postojećeg sistema za prevenciju i sprečavanje prevarnih radnji na primjeru preduzeća u kome je polaznik zaposlen, u skladu sa smjernicama Administracije KPSVCG i predavača.

6. Odbrana pred Komisijom:

Nakon što organizator prihvati formu pristupnog rada kandidata (pod uslovom da kandidat izvrši sve korekcije rada na bazi sugestija organizatora), kandidat je u obavezi da svoj rad brani usmeno pred Komisijom koju formira organizator, o čemu će kandidat biti blagovremeno obaviješten.

7. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata:

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od tačke 1-6, popuni “Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje zvanja Ekspert prevencije i sprječavanja prevarnih radnji” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorije Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i sertifikaciji članova KPSVCG:

 • Diplomu o Visokoj stručnoj spremi, lice koje ima najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja, sedmi nivo (VII-1), u obimu 240 kredita CSPK-a, ili Visokoj stručnoj spremi u trogodišnjem trajanju (VII nivo) -180 kredita CSPK-a – (ovjerenu fotokopiju);
 • Dokaz da posjedujem najmanje dvije godine radnog iskustva u struci na nekim od poslova opisanih pod tačkom 2 uslova za pohađanje sertifikacije;
 • Dokaz da je potpisan Kodeks profesionalne etike;
 • Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u KPSVCG članstvo;
 • Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata;
 • Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada pred Komisijom;
 • Dokaz o uplati godišnje članarine;
 • Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju.

NAPOMENA: U SLUČAJU DA NE ISPUNJAVATE USLOVE ZA POHAĐANJE SERTIFIKACIJE MOŽETE BEZ IKAKVOG OGRANIČENJA DA SLUŠATE POJEDINAČNA PREDAVANJA

PODACI O PREDAVAČIMA

Prof. dr Slavko Rakočević, CRMA
Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija, Predsjednik je Instituta internih revizora Crne Gore; Predsjednik je Upravnog odbora Komore Procjenitelja CG, bio je višegodišnji član Global IIA Radne Grupe za formiranje nacionalnih IIA Instituta širom svijeta; prethodni je član Odbora za reviziju evropske Konfederacije instituta internih revizora (ECIIA) Brisel, višegodišnji Rukovodilac Odjeljenja za praćenje usklađenosti (Komplajens) Hipotekarne Banke AD Podgorica te višegodišnji Rukovodilac interne revizije Wiener Städtische osiguranja Crna Gora.

Posjeduje Međunarodni sertifikat eksperata za pružanje usluga uvjeravanja u kvalitet upravljanja rizicima (CRMA); Sertifikovan je eksterni ocjenjivač interne revizije; Ovlašćeni je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore), Državni je revizor – licenca DRI CG; Ovlašćeni je interni revizor (kod IIRCG i MFCG), Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC), Ovlašćeni je procjenjivač kod Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore.

Doc. dr Igor Franc

Načelnik Odjeljenja za visokotehnološki kriminal Međunarodnog instituta u Beogradu,
Osnovao je Agenciju za bezbjednost podataka – SECIT security consulting, gde je izvršni direktor. Bavi se informacionom bezbjednošću i digitalnom forenzikom više od 12 godina i doktorirao je u toj oblasti. Ima  više od 10 godina iskustva kao predavač, a izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast informatika i računarstvo pri Fakultetu za Informacione Tehnologije Metropolitan Univerziteta Beograd.

Napisao je više knjiga i radova u međunarodnim i domaćim časopisima, a aktivan je i kao autor tekstova iz oblasti bezbjednosti na više blogova. Predavač je na različitim konferencijama u regionu.

dr Iva Smiljanić, CFE

Doktor političkih nauka – političke teorije i metodologije političkih nauka;  Specijalista za Anti-terorizam i organizovani kriminal; Sertifikovani istražitej prevara, od strane ACFE – Udruženja sertifikovanih istražitelja prevara, najveće svjetske organizacije za borbu protiv prevara i vodeći pružalac obuka i edukacije protiv prevarnih radnji;

Zaposlena kao Ekspert za upravljanje rizikom od prevara u kompaniji Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja;

Posjeduje više sertifikata iz obalsti obavještajne djelatnosti, obuke koje pokrivaju teoriju obavještajne službe, procjenu obavještajnih podataka, procjenu izvora informacija, izdatih od strane WCO – Svjetske carinske organizacije u Briselu; Nosila funkciju NCP (nacionalna kontakt osoba) – Sertifikovana kao kontakt osoba za razmjenu obavještajnih podataka na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

doc. dr sc. Edin Glogić

Doktor ekonomskih nauka, Ovlašćeni revizor, Ovlašćeni interni revizor, Sertifikovani računovođa, Ovlašćeni forenzički revizor, Sudski vještak ekonomske struke.
Dekan je Ekonomskog fakulteta, Univerziteta FINRA Tuzla, Bosna i Hercegovina. Docent je na Fakultetu poslovne ekonomije, Sveučilišta VITEZ Vitez. Vlasnik je i direktor društva FinTech d.o.o. koje se bavi pružanjem računovodstvenih i konsultantskih usluga. Obavlja funkciju Savjetnika za finansije i računovodstvo Adriatic Group GmbH Beč, Austrija, spoljnji je saradnik – konsultant u FEB dd Sarajevo, BiH u oblasti računovodstva. Aktivan je predavač na seminarima kontinuirane profesionalne edukacije računovođa, revizora i internih revizora u BiH.  Član je Upravnog odbora Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora iz Beograda, Srbija i Udruženja računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine. Član je raznih asocijacija iz područja računovodstva, revizije (interne, eksterne i forenzičke), te je predsjednik Odbora za kontinuirani profesionalni razvoj (KPR) u Savezu računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH. Koautor je knjige FORENZIČKA REVIZIJA I FINANSIJSKE PREVARE, a učestvovao u velikom broju naučnih i stručnih konferencija u BiH i inostranstvu kao predavač. Objavio je preko 80 naučnih i stručnih radova.

Napomena: KPSVCG zadržava pravo promjene dinamike predavanja u zavisnosti od zainteresovanosti kandidata te minimuma potrebnih kandidata za organizovanje nastave.

-Za kandidate koji žele da pohađaju kompletan ciklus sertifikacije, cijena je 500 € i obuhvata praktičnu obuku, materijale za pripremu i polaganje testa za sticanje ovog sertifikata,

-Za kandidate koji žele da odslušaju samo određeno predavanje, cijena za učestvovanje je 150 € po temi/danu.

IIRCG I KPSVCG ČLANSTVU JE ODOBREN POPUST OD 10% NA IZNOS KOTIZACIJE OVE SPECIJALISTIČKE OBUKE.